Privacy - Cookie policy

Contacteer ons met uw specifieke vraag of probleem rond uw privacy.

 

Artikel 1. Algemene beginselen

Uw privacy is belangrijk voor STILAN BV. Deze verklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door STILAN BV en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft. We willen u, als klant en gebruiker van onze diensten en producten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw gegevens gebeurt. We willen uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Alle persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd – die u aan STILAN BV toevertrouwt, zullen met de nodige zorg worden behandeld, zoals u dat van ons gewoon bent. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999) en door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”, maar beter gekend onder “GDPR”, General Data Protection Regulation) die in werking is getreden op 24 mei 2016. Binnen deze verklaring gaan we er van uit dat de gegevens niet buiten de EU worden doorgegeven. Hieronder vind u de informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

Artikel 2 – Het verzamelen van persoonsgegevens

Om efficiënt met onze (potentiële) klanten, leveranciers, partners of medewerkers samen te kunnen werken, onze producten en diensten aan te kunnen bieden en onze klanten de nodige support te kunnen geven, hebben wij vaak een aantal persoonsgegevens van hen nodig. Zo wordt bij het contact met ons gevraagd om uw naam, adres, telefoonnummer en email adres op te geven. Wij hebben deze informatie nodig om u te contacteren en offertes/facturen en bijkomende administratieve, commerciële en/of adviserende documenten op te sturen alsook om afspraken met u te kunnen maken en ter plaatse een audit, installatie, herstelling, interventie of voorstel uit te werken of – indien u een leverancier of business partner bent – als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u mogelijks ook uw creditcard- of bankgegevens. Deze gegevens worden ons verstrekt per mail, telefonisch, schriftelijk of via een andere digitale weg. Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Uiteraard behandelen we deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en confidentialiteit, met het oog op de bovenvermelde Verordening. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van bij ons aangekochte IT-producten en -diensten in de ruime zin van het woord. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken. De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u in het kader van onze dienstverlening beter op u af te stemmen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update van een bepaald product of kunnen we u andere producten of diensten aanbieden waar u belangstelling voor heeft. Naar aanleiding van een specifiek project, kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van een klantentevredenheidsonderzoek of een marktonderzoek. U kan op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Dit kan u doen op eenvoudig verzoek per e-mail aan info@stilan.be . Sommige van onze producten worden gezamenlijk door STILAN BV en een derde aangeboden. Als u zich
inschrijft voor deze producten, houd er dan rekening mee dat uw gegevens ook door derden kunnen worden verzameld of aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld. We raden u in dat geval aan te informeren naar het privacy beleid van de desbetreffende derden, om inzicht te krijgen in de manier waarop zij met de gegevens over u omgaan. We verwerken dus persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Artikel 3 – Sollicitaties

Als u bij STILAN BV solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet door STILAN BV open gesteld werd, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie bij STILAN BV gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit
niet te doen, kunnen we de informatie in uw dossier houden, met het oog op een latere vacature.

Artikel 4 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

STILAN BV neemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken we gebruiken van verschillende
beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op servers die enkel voor bevoegd personeel toegankelijk zijn. Dit personeel werd op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden met uw toestemming of onder de voorwaarden die in dit document worden beschreven. Ook van onze leveranciers en partners verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.

Artikel 5 – Bescherming van rechten en eigendommen van STILAN BV en anderen

Wanneer STILAN BV redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van STILAN BV, onze partners, leveranciers, klanten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure.

Artikel 6 – Recht op toegang en correctie

U hebt het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Op eenvoudig verzoek per e-mail gericht aan info@stilan.be kan u inzage, overdracht, aanpassing of verwijdering van uw gegevens vragen. Om je recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je
dan ook om bij voorkeur een kopie van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. STILAN BV zal uw aanvraag binnen de wettelijke termijn beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer STILAN uw aanvraag correct heeft ontvangen en alle vereiste
informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft. Indien u enige reden heeft om aan te nemen dat STILAN BV uw aanvraag niet correct behandeld zou hebben, gelieve dit dan eerst op te nemen met onze organisatie zodat wij, samen met u, de opties kunnen bekijken. Voor de volledigheid informeren wij u dat, indien STILAN BV niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, u steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacy commissie, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Hoewel STILAN BV alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien uzelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren. Met betrekking tot het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door STILAN BV, vragen wij u om:

 • Volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;
 • De nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van eventuele gebruikersgegevens zoals een gebruikersnaam of een wachtwoord;
 • De gebruiker is verantwoordelijk om een veilig wachtwoord te kiezen. Wij adviseren dat het samengesteld moet zijn uit minstens 8 karakters, bestaande uit zowel letters als andere karakters, die worden geplaatst in een volgorde die niet gemakkelijk kan worden achterhaald. Elke gebruiker
  is zelf aansprakelijk voor de gevallen waarin een wachtwoord dat niet volgens deze regels is samengesteld, wordt achterhaald en/of misbruikt;
 • Geldige en bruikbare contactinformatie door te geven, zodat u binnen een redelijke termijn en met een redelijke vertrouwelijkheid gecontacteerd kan worden.

Artikel 8 – Bewaartermijn

STILAN BV draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en soms heel kort zijn. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens voor minimaal 7 jaar bij te houden) of uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot minimaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Voor alle andere gegevens nemen we een maximale bewaartermijn van 5 jaar in acht.

Artikel 9 – Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Wij nodigen u dan ook uit om deze privacyverklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Het spreekt voor zicht dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elk gebruik dat er van onze diensten wordt gemaakt, is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.

Artikel 10 – Cookie Policy

Het gebruik van “cookies”
Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt: kleine data- of tekstbestanden die door de browser op uw computer worden bewaard.
Zulke cookies hebben verschillende doeleinden:

 • Een technische cookie houdt bijvoorbeeld de voorkeurstaal bij.
 • Een sessiecookie is een tijdelijke cookie om tussen de verschillende applicaties te kunnen
  navigeren zonder u opnieuw te moeten aanmelden.
 • Een tracking cookie houdt uw surfgedrag op de website bij.

Met een tracking cookie kunnen de websites op een gepersonaliseerde wijze aan u getoond worden.  STILAN gebruikt de cookies om uw bezoek aan de websites aangenamer te maken door onder andere aan technische keuzes te herinneren zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende
bezoek vergemakkelijken en nuttiger maken.  Het is aangeraden om cookies in te schakelen als u onze website wil consulteren. Als dit niet gewenst is,
kan u de cookies uitschakelen. U dient er dan rekening mee te houden dat de goede werking van de site kan verstoord worden.
Op de helppagina van de browser-uitgever vindt u hoe u cookies kan beheren.  Voor de meest courante browsers is dit:

Het gebruik van “Google analytics”
Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden  verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren, lees hiervoor de supportpagina in het hoofdstuk hierboven. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bijkomende cookieverklaring derde partij

Onderstaande cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door Consent Management Platform – CookieFirst.
Onderstaande cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het CookieFirst – Cookie Banner Tool.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Vind ons

Krommestraat 39a
1860 Meise, België

BE 0893 949 327

 

Telefoon

+32 2 895 33 00

E-mail

info@stilan.be